กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       

อาจารย์ ผศ.ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       

อาจารย์ อิทธิพล สมคิด